Prisar tannregulering

Prisar for  tannregulering

Våre  prisar(2015) er basert på offentleg takst. På enkelte takstar ligg vi under takstar gjeve av Helse-og omsorgsdepartementet.  Etter ei undersøking og diagnose vil vi gje eit tilbod om behandling med ein øvre eigenandel.

Dersom det blir oppfylgjande konsultasjonar gjeld andre reglar, og ei undersøking blir rimelegare enn det som her er oppgjeve.

Generelle tenester

Undersøking hos speialst og OPG (panoramarøntgen) Takst: A2 og 804

370,-

Dersom ein skal starte med regulering er det naudsynt med ei meir omfattande undersøking, både for planlegging og dokumentasjon overfor HELFO

Skallerøntgen: Takst 806

205,-

Honorar 525,-

Refusjon 330,-

 

Tannrøntgen, per bilde: Takst 802

20,-

Honorar 45,-

Refusjon 25,-

Pasientfoto, per bilde: Takst 704(6 stk)

...

Honorar 25,-

Refusjon: 40-60-75-90 %

 

Sokla studiemodell, per sett: Takst 703

...

Honorar 880,-

Refusjon 40-60-75-90%

Behandling

Prisen for ei behandling er avhengig av kor omfattande behandlinga er, og kor lenge den vil variere.

Etter takstane i 2016 vil prisane vere om lag slik:

 

Innleiande behandling med plate: 3000-8000,-

Behandling med fast apparatur i ein kjeve: 12000-17000,-

Behandling med fast apparatur i begge kjevar: 24000-27000,-

Tillegg for behandling med fast apparatur “usynleg” i ein kjeve: 0- 5.000,-

Tillegg for behandling med fast apparatur”usynleg” i begge kjevar: kr. 0.- 15.000.-

 

Refusjon

For å få refusjon frå HELFO er det naudsynt med henvisning frå tannklinikken og behandlinga må starte seinast det året ein fyller 20 år.

Refusjonsprosenten varierer alt etter alvorligheitsgraden av bittavviket, og den blir bestemt etter oppsette reglar.

Det er unnatak for 20-års-regelen,  og ein del voksne pasientar har òg rett på refusjon frå Helfo, men då etter strengare kriterier.

 

Refusjonsdelen  behandling

Trygderefusjonen for tannreguleringsbehandling blir utbetalt til behandlande spesialist, så pasienten må berre svare for eigenandelen.

 

Refusjon ved reiseutgifter

Pasient/føresette må sjølv søkje om refusjonsdelen for reiseutgifter til Pasientreiser.no. Reisedatoane for behandling må bekreftast av tannlege, og ikkje gå lenger attende enn 1/2 år.

 

Søskenmoderasjon

Ved fleire born i ein familie gjeld syskjenmoderasjon frå  det andre bornet som får behandling. Refusjonsprosenten aukar då for desse pasientane. Trygda (HELFO) dekkjer 40% eller 75 % av offentleg takst for det første barnet i familien og 60 % eller 90 % for resten av borna dersom dei fyller krava for å få refusjon.

 

Nokre pasientar med f.eks. ganespalte eller pasientar som treng kjevekirurgisk behandling får dekka 100 % av behandlinga.

 

Pasientar over 21 år

Detter er ei pasientgruppe som må bere kostnadane sjølv, men vi vår pris for konsultasjon og OPG er den same som for refusjonspasientar kr. 370-.

 

Voksne pasientar kan  har rett på stønad.

100 % stønad:

Pasientar som har leppe-kjeve-ganespalte

Pasientar som har behov for ortognatisk-kirurgi (kjeveortopedisk behandling i kombinasjon med kjevekirurgi)

Pasientar med medfødte og erverva cranofaciale lidingar

Tannregulering ved tannskade etter godkjent yrkesskade

Refusjon på ein del av kostnadane:

Tannregulering ved tannkjøtsbetennelse (Refusjon  1 gong pr. kjevekr. 5455)

Tannregulering ved  manglande tannanlegg i front eller minst 2 småjekslar (75% refusjon)

Tannregulering ved ulykke, som ikkje er yrkesskade(dekning etter refusjonstakstane)

Tannregulering ved traumatiske tannskader hjå brukar som lir av sjukdommar som kan gje fallskade( dekning etter honorartakstane)

 

Sageneshuset, Borggata 63

5417 STORD

53 41 61 66

Ring oss idag!

Opningstider

Mån–Fre: 08.00–15.30

Bestill time

post@tannlegeoen.no
Følg oss på Facebook